Szkoła Podstawowa w Ostrowitem


Idź do treści

Menu główne:


OSTROWITE

POŁOŻENIE

Okolice naszej szkoły...

Ostrowite jest to mała miejscowość leżąca na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego,
który utworzono w 1985 roku. Park położony jest w centralnej części Pojezierza Brodnickiego. Powierzchnia BPK wynosi 22240 ha (park10462 ha, otulina 11778 ha). BPK ma bardzo wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu. W krajobrazie najbardziej zaznaczają się głębokie rynny polodowcowe ,wśród których wyróżniają się rynny wykorzystywane przez rzeki: Strugę Brodnicką i Skarlankę. Obydwie rzeki uchodzą do Drwęcy. Łącząc szereg jezior ,tworzą atrakcyjne szlaki kajakowe. Osobliwością obszaru są też pagórki i wzgórza kemowe. Wody powierzchniowe zajmują ponad 8% powierzchni BPK. Znajduje się tu 58 jezior ,wśród których 6 posiada powierzchnię ponad 100 ha (Partęczyny Wielkie, Sosno, Łąkorek , Głowińskie, Zbiczno i Ciche).Wody powierzchniowe BPK
należą do najczystszych w województwie. Nad brzegami niektórych jezior zlokalizowane są obiekty turystyczno-wypoczynkowe. BPK stanowi największy obszar leśny .Do najcenniejszych przyrodniczo należą tu grądy,
a także towarzyszące obrzeżom jezior i strumieni łęgi jesionowo-olszowe i olsy . Specyficzną cechą szaty roślinnej BPK jest obecność licznych torfowisk. Wykształciły się one w zagłębieniach terenu, wokół dystroficznych jezior i w dolinach rzek.
Na obszarze BPK stwierdzono występowanie 950 gatunków roślin naczyniowych. Dla ochrony zespołów leśnych, torfowiskowych oraz osobliwości florystycznych utworzono 7 rezerwatów przyrody
(3 torfowiskowe,2 leśne i 2 florystyczne).Bogata jest fauna, a w szczególności awifauna. Wśród ptaków do osobliwości zaliczyć należy m. in.: orła bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego i żurawia. Od 1994 roku podjęto próbę reintrodukcji sokoła wędrownego. Ze ssaków na uwagę zasługują bobry.
Miejscowość Ostrowite leżąca w gminie Biskupiec znajduje się w granicach "Zielonych Płuc Polski". Oprócz tej gminy w obszarze tym leży jeszcze 11 innych gmin tj.: Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Grążawy, Grodziczno, Jabłonowo Pomorskie, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Świedziebnia i Zbiczno.
Jest to obszar o najwyższych wartościach przyrodniczych, a zarazem o najmniej zanieczyszczonym środowisku.
Dowodem tego może być Jezioro Głowińskie położone w pobliżu Ostrowitego. Powierzchnia tego jeziora wynosi 130,5 ha. Najgłębsze miejsce 18,5 m. Linia brzegowa jeziora jest bardzo dobrze rozwinięta i kontaktuje się z lasami. Badania stanu czystości wód Jeziora Głowińskiego przeprowadzono w 1985 roku. Dzięki nim zaliczono Je do II klasy czystości. Powtórne badania przeprowadzone w 1995 roku potwierdziły utrzymanie się wysokiej jakości wód w jeziorze. Tak doskonałe warunki przyciągają tu każdego lata niezliczone rzesze miłośników sportów i rekreacji wodnych.

Strona główna | GALERIA | SZKOŁA | KONKURSY I OLIMPIADY | HISTORIA | POŁOŻENIE | ORGANIZACJE | KOŁA | OGŁOSZENIA | CIEKAWE STRONY | MAPA | KONTAKT | Mapa witryny

Liczniki na stonę

Powrót do treści | Wróć do menu głównego